Lisansüstü Eğitim Enstitüsü


 Öğrenci El Kılavuzu


T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİ BİLGİ NOTU

 

Bu form, T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş esaslar çerçevesinde, öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

1. GENEL HUSUSLAR

a. Lütfen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü örgün sayfasındaki (https://lisansustu.gelisim.edu.tr/) “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ni dikkatlice okuyunuz.

b. Enstitü ile ilgili duyurulara (Ders değişiklikleri ve/veya iptalleri, notlar, sınav tarihleri, vs), Obis (Öğrenci Otomasyon) sisteminden ulaşabilirsiniz.

c. Belge talepleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır. Talep sonrası sistemin verdiği tarihte belgenizi öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

d. Öğrenci Kimlik Kartları dersler başladıktan en geç 2 (iki) hafta içerisinde sizlere verilecektir.

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a. Tezli Yüksek Lisans Programı

(1) Tezli yüksek lisans programları 4 (dört) yarıyılı kapsamaktadır. Öğrenciler en az 21 (yirmi bir) kredilik ders almak zorundadır. Ayrıca kredisiz seminer dersi mecburidir. Tezin savunulması sonrası öğrenci diploma almaya hak kazanır. (3. yarıyılda tezini tamamlayan öğrenci Yönetim Kurulu onayıyla erken mezun olabilir)

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemeleri ve kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

b. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

(1) Tezsiz yüksek lisans programları 3 (üç) yarıyılı kapsamaktadır. Öğrenciler en az 30 (otuz) kredilik ders almak zorundadır. Bitirme projesinin tamamlanması sonrası öğrenci üçüncü yarıyıl içerisinde diploma almaya hak kazanır.

(2) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

c. Doktora Programı

(1) Doktora programını tamamlama süresi Lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıldır. Bu süre azami; lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl uzatılabilir. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Doktora programı;

a) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

b) Tezsiz yüksek lisans programına 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt olan veya bu tarihten önce mezun olan öğrenciler için toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

c) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından

oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 12 krediye kadar en fazla dört adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(6) Bu maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ancak doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) İlgili anabilim dalı başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise, en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

(8) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(9) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 30, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(10) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(11) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

(12) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(13) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslara göre yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(14) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ;

a. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

b. Haklı ve geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrenci, mazeretini 7 (yedi) gün içinde belgelemek zorundadır. Söz konusu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi durumunda öğrenci mazeret sınavına alınır.

c. Sınavlar, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı takviminde belirtilen tarihler arasında her bir ders için kendi gün ve saatinde uygulanmak üzere planlanmıştır.

d. Lisansüstü programlarda derse devam esastır. Derse devam oranı %70’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez.

e. Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları:

 

Yüksek Lisans

Doktora

Harf Notu

Yüzde Puanı

Ağırlıklı Kat Sayısı

Yüzde Puanı

Ağırlıklı Kat Sayısı

AA

100-90

4,00

100-90

4,00

BA

89-85

3,50

89-85

3,50

BB

84-75

3,00

84-75

3,00

CB

74-65

2,50

74-65

2,50

CC

64-55

2,00

64-55

0,00

DC

54-50

0,00

54-50

0,00

DD

49-45

0,00

49-45

0,00

FD

44-40

0,00

44-40

0,00

FF

39-00

0,00

39-00

0,00

 

(*) Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu; yüksek lisansta CC, doktorada ise CB'dir.
(**)Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve M (MUAF) başarılı; CC koşullu geçme; DC, DD, FD ve FF başarısız harf notlarıdır.

(***) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve M (MUAF) başarılı; CB koşullu geçme; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

f. Öğrencilerin Herhangi Bir Dersten Bir Yarıyılda Başarılı Olabilmeleri İçin;

Ara Sınav/Sınavlar (Vize)

Yarıyıl Sonu Sınavı

(Final veya Bütünleme)

Yarıyıl Sonu Başarı Notu

%50

%50

%100

g. Yıl sonu sınav notu 50’den az olan yüksek lisans öğrencileri ve yıl sonu sınav notu 65’den az olan doktora öğrencileri, dönem sonu not ortalamalarına bakılmaksızın dersten başarısız olurlar.

h. Hesaplama işlemi sonucunda bulunan yarıyıl sonu başarı notu (küsuratlı notlar en yakın tam sayıya tamamlanır), madde 6’da belirtilen not aralıklarına uygun olarak harfli nota dönüştürülür.

4. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

a. Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, dilekçesini müdürlüğe teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

b. Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

5. BAŞARISIZLIK NEDENİYLE DERS TEKRARLAMA

a. Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak FF notu alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

b. Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

c. Tekrar edilen veya yeniden aldığı dersin başarı notu, FF notunun yerine geçer. Ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

6. MAZERET VE İZİNLER (KAYIT DONDURMA)

(1) Lisansüstü öğrencilere ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, Doktora programlarında dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. Danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu süre iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisansüstü öğrencilerine, ancak aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, mazeretinin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde müdürlüğe başvurması ve mazeretini belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(3) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla izin verilen öğrencilerden dönem ücretinin %25’i kadar ücret alınır.

(6) Tez/projesini ücretlendirilen süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, uzattıkları dönemde kayıt dondurmak istemeleri halinde, en az tez/proje uzatma ücreti yatırmak zorundadır.

7. İLİŞİK KESME VE KAYIT SİLME (YÖNERGE)

 (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sildiren öğrencilerden eğitim-öğretim aldığı dönemlerin ve içinde bulunulan dönemin ücretleri alınır.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti gerekir.

(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen azami sürelerde yüksek lisans ve doktora programlarını başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

8. DİSİPLİN CEZALARI VE KOVUŞTURMA

Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Tüm öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uygulanacaktır. Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölüm 7. Maddesine göre “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”, “seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak” yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları içerisindedir. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.